Istarski planinarski savez

Statut

Na temelju članka 27. Statuta Istarskog planinarskog Saveza, i članka 1. Odluke s 25. Izvanredne Istarskog planinarskog Saveza o izmjenama i dopunama Statuta Istarskog planinarskog Saveza od dana 20. travnja 2023. godine, Predsjednik Istarskog planinarskog Saveza Goran Šepić dana 24. travnja 2023. godine utvrđuje čistopis Statuta Istarskog planinarskog Saveza.
Čistopis Statuta Istarskog planinarskog Saveza obuhvaća tekst Statuta Istarskog planinarskog Saveza od dana 19. prosinca 2017. godine, Izmjene i dopune teksta Statuta Istarskog planinarskog Saveza od dana 18. prosinca 2018. godine te Izmjene i dopune teksta Statuta Istarskog planinarskog Saveza od dana 20. travnja  2023. godine.

S T A T U T

(čistopis statuta)

Temeljem članka 26. Statuta Istarskog planinarskog saveza i članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), Skupština Istarskog planinarskog saveza, na sjednici održanoj 19. prosinca 2017. godine donijela je novi

S T A T U T

ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

I. OPĆE ODREDBE

članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o nazivu i sjedištu, zastupanju, izgledu pečata, o ciljevima i području djelovanja Istarskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu: Savez) sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, kao i gospodarske djelatnosti koje se obavljaju sukladno zakonu, način osiguranja javnosti rada, članstvu Saveza (u daljnjem tekstu: Članice), tijelima Saveza, djelokrugu i načinu rada, a u svrhu ostvarivanja potreba i interesa sporta Planinarstvo u Istarskoj županiji, kao i njegovog predstavljanja u pripadajućim udruženjima, prestanku postojanja Saveza, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.

članak 2.

Savez je osnovan 14. lipnja 2001. godine u Pazinu.
Savez je jedini regionalni sportski savez, koji prema Nomenklaturi sportova i sportskih grana potiče i promiče sport Planinarstvo (sportske grane: planinarenje, visokogorsko planinarenje i planinsko skijanje) u Istarskoj Županiji (u daljnjem tekstu IŽ).
Savez je punopravna članica pripadnih krovnih udruga: Hrvatskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu HPS) i Sportske zajednice Istarske Županije (u daljnjem tekstu SZIŽ), te djeluje sukladno njihovim statutima i programima rada.

članak 3.

Savez djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama. Članstvo i rad u Savezu su dragovoljni.

članak 4.

Savez je neprofitna pravna osoba, registrirana pri Uredu državne uprave u IŽ. Savez se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske, Registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u IŽ i Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske.

članak 5

Naziv Saveza je: ISTARSKI PLANINARSKI SAVEZ (skraćeno IPS).
Zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku, Savez koristi i prijevod istog na slijedeće strane jezike:
– talijanski: Unione alpinistica Istriana,
– njemački: Istrianischer Bergsteigerverein, i
– engleski: Istrian Mountaineering Association.
Sjedište Saveza je u Puli, 43. Istarske divizije 13.
Odluku o sjedištu Saveza donosi Skupština.

članak 6.

Savez zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik Saveza.

članak 7.

Savez ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm. U sredini je znak HPS, oko kojeg je u gornjem dijelu ispisano: ISTARSKI PLANINARSKI SAVEZ, a u donjem dijelu: 1876 – IPS – 2001.
Po jedan primjerak pečata čuvaju i ovlašteni su koristiti Predsjednik i Tajnik Saveza.

članak 8.

Znak Saveza je stilizirana zemljopisna karta Istre s planinarskim simbolima runolistom i cepinom. Znak je zaokružen krugom unutar kojeg je ispisano: u gornjem dijelu: ISTARSKI PLANINARSKI SAVEZ, a u donjem dijelu: 1876 – IPS – 2001.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

članak 9.

Savez primjenjuje ciljeve HPS, SSIŽ i Članica u planinarskoj djelatnosti na području IŽ, uz naglasak na slijedeće ciljeve:
– valorizacija postojećih stručnih i kadrovskih potencijala,
– ujednačena opća osposobljenost planinara Članica,
– uključivanje mlađih planinara u rukovodstva i specijalističke djelatnosti,
– dovođenje planinarskih putova i objekata u primjereno stanje,
– materijalni doprinos profitnih korisnika planinarske infrastrukture,
– uvrštavanje planinarstva među razvojne projekte u turizmu,
– afirmacija Istarskog planinarstva na razini HPS-a,
– iniciranje Istarskog planinarskog nakladništva,
– poboljšanje materijalne i stručne osnove za razvoj planinarstva.
Savez sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

članak 10.

Savez usklađuje i dopunjuje djelatnosti HPS, SZIŽ i Članica u planinarskoj djelatnosti na području IŽ, uz naglasak na slijedeće djelatnosti:
– pomoć djelovanju Članica, uz prednost akcijama od zajedničkog značaja,
– osposobljavanje članova kroz planinarske škole i tečajeve prema programima školovanja HPS-a i
i drugih specijalističkih školovanja,
– osposobljavanje članova kroz planinarske škole i tečajeve prema programima školovanja IPS-a,
– suorganizacija i materijalna potpora planinarskih manifestacija na razini Saveza,
– upravljanje i održavanje Istarskog planinarskog puta (u nastavku IPP),
– uska suradnja s članicama HPS koji djeluju na istom ili susjednom gorju,
– razrada zajedničkih planinarskih projekata,
– pokretanje lokalnih izvora potpore,
– razrada medijske strategije i promidžbe,
– osnivanje i uređivanje web stranice Saveza,
– aktivno učešće u radu tijela i komisija HPS i SZIŽ,
– ostale djelatnosti koje se ukažu bitnima za Istarsko planinarstvo.

članak 11.

Savez usko surađuje sa stanicama specijalističkih službi HPS koje djeluju na području Saveza: Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) i Vodička služba (VS HPS), te ih prema svojim mogućnostima materijalno potpomaže.
Savez surađuje s upravama zaštićenih područja prirode i upravama za zaštitu povijesne i kulturne baštine; s upravnim tijelima lokalne i područne samouprave, turističkim zajednicama, sportskim udrugama, obrazovnim ustanovama, trgovačkim društvima, te drugim udrugama i organizacijama čiji se ciljevi i djelatnosti preklapaju s radom Saveza.

članak 12.

U cilju promocije planinarstva, poticanja zajedništva, te razvijanja ljubavi prema zavičaju i domovini kod mlađih naraštaja, Savez organizira tradicionalne godišnje planinarske manifestacije:
– Pohod po Istarskom planinarskom putu, koji se održava druge nedjelje ožujka, u suorganizaciji
Saveza i Članice održavatelja po slijedu trase IPP, i
– Dan Istarskih planinara, koji se održava treće nedjelje listopada za obilježavanje osnivanja
Saveza, u suorganizaciji Saveza i jedne od Članica po cikličkom slijedu; svake pete godine Dan
istarskih planinara održava se na Sakomanovom putu.

članak 13.

Javnost djelovanja Saveza osigurava se pravodobnim izvješćivanjem o radu Saveza i značajnim planinarskim događajima, na slijedeće načine:
– pisanim zapisnicima, izvješćima i informacijama, te njihovom dostavom Članicama i krovnim
udrugama HPS i SZIŽ putem javne ili elektronske pošte,
– objavama na web stranicama Saveza, Članica, HPS i SZIŽ,
– člancima u tiskanim i elektronskim medijima,
– gostovanjem u TV emisijama i na druge prikladne načine.

III. ČLANSTVO U SAVEZU

članak 14.

U Savez se udružuju osnovne planinarske udruge (društva, klubovi), stanice planinarskih vodiča i stanice Hrvatske gorske službe spašavanja, sve sa svojstvom pravne osobe, i to kao punopravne ili pridružene Članice.
Punopravna Članica može postati udruga koja je članica HPS, ima sjedište na području IŽ, te je registrirana pri Uredu državne uprave u IŽ.
Pridružena Članica može postati udruga koja je članica HPS, djeluje na području Istre ili otoka Cresa i Lošinja, te je registrirana pri nadležnom Uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj

članak 15.

Uz zahtjev za udruživanje u Savez, dostavlja se:
– odluka o udruživanju u Savez i prihvaćanju Statuta Saveza,
– preslik rješenja nadležnog Ureda državne uprave o registraciji i osobama za zastupanje,
– preslik Statuta ovjerenog od nadležnog Ureda državne uprave,
– preslik dokumenta kojim se dokazuje članstvo u HPS, ne stariji od godinu dana,
– ostali osnovni podaci: OIB, broj fizičkih članova, kontakt podaci osoba za zastupanje.
O prijemu u članstvo Saveza odlučuje Upravni odbor, te o tome izdaje odgovarajuće rješenje.
Na negativno rješenje može se u roku 15 dana podnijeti žalba Skupštini, čija je odluka konačna.

članak 16.

Popis Članica vodi Predsjednik Saveza, i to u pisanom i elektroničkom obliku.
Popis Članica obvezno sadrži slijedeće podatke:
– naziv i sjedište (adresa)
– osobni identifikacijski broj (OIB)
– datum osnutka
– datum pristupanja Savezu i prestanka članstva
– kategorija članstva (punopravna ili pridružena Članica)
– klasa, ur.broj i datum Rješenja o registraciji pri nadležnom Uredu državne uprave
– osobe ovlaštene za zastupanje i datum prestanka mandata
– predstavnici u Skupštini Saveza i datum prestanka mandata
– broj fizičkih članova (planinara)
– web stranica i kontaktni podaci osoba za zastupanje.
Članice su dužne ažurno dostavljati Savezu promjene u gore navedenim podacima. Popis Članica ažurira se kod svake promjene u podacima Članica, a najmanje jednom godišnje na dan 15. siječnja. Broj fizičkih članova (planinara) Članica utvrđuje HPS, temeljem plaćenih članskih markica na dan 31. prosinca.
Popis Članica uvijek mora biti dostupan na uvid Članicama i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

članak 17.

Prava i obveze punopravnih Članica Saveza, jednaka su pravima i obvezama Članica HPS, primijenjena na organizacijsku razinu i područje djelovanja Saveza.
Prava i obveze pridruženih Članica Saveza, jednaka su pravima i obvezama punopravnih Članica, osim prava da u Tijelima Saveza imaju svoje predstavnike. U radu Tijela Saveza pridružene Članice sudjeluju u svojstvu gostiju, bez prava donošenja odluka.

članak 18.

Godišnja članarina za punopravne Članice Saveza iznosi 200,00 kuna, a za pridružene Članice Saveza 100,00 kuna.
Članarina se uplaćuje do 30. lipnja u tekućoj godini.

članak 19.

Članstvo u Savezu prestaje u slijedećim slučajevima:
– odlukom Članice o istupanju iz Saveza,
– odlukom Suda časti,
– prestankom članstva u HPS,
– prestankom postojanja Članice, sukladno Zakonu o udrugama.

IV. TIJELA SAVEZA

članak 20.

Tijela Saveza su:
– Skupština,
– Predsjednik i Dopredsjednik,
– Upravni odbor,
– Nadzorni odbor.

Mandat svih tijela Saveza traje četiri godine.
U tijela Saveza ne može biti birana osoba koja se profesionalno bavi planinarskom ili srodnom djelatnošću u svrhu stjecanja dobiti, ili se time bavila u protekle dvije godine.
U tijelima Saveza ne mogu biti i imati ovlasti u zastupanju osobe za koje postoji zapreka sukladno odredbama Zakona o sportu.
Iz redova članova Skupštine biraju se ostala Tijela Saveza.

članak 21.

Skupština je najviše tijelo Saveza.
Skupštinu sačinjavaju po četiri (4) predstavnika iz punopravnih Članica Saveza (u daljnjem tekstu: članovi Skupštine), uz uvjet da iste na dan održavanja sjednice Skupštine imaju važeću registraciju prema Zakonu o udrugama, te podmirene obveze za članarinu Saveza.
Članovi Skupštine moraju biti punoljetni.

članak 22.

Skupština može pravovaljano odlučivati, ako sjednici prisustvuje najmanje polovica članova Skupštine. Sjednica Skupštine odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

članak 23.

Sjednica Skupštine može biti redovna, izborna i izvanredna.
Redovna sjednica Skupštine održava se svake godine, nakon sjednica Skupština Članica.
Svake četvrte godine, umjesto redovne održava se izborna sjednica Skupštine.
Izvanredna sjednica Skupštine održava se u slučaju izvanrednih prilika u djelovanju Saveza.

članak 24.

Sjednica Skupštine može se održati i putem daljinske veze, na način da članovi Skupštine mogu istovremeno međusobno komunicirati (audio/video ili e-mail veza) i uz pismeno glasovanje.

članak 25.

Sjednice Skupštine sazivaju se putem javne ili elektronske pošte, i to najmanje 15 dana prije njezinog održavanja, uz obvezni prijedlog dnevnog reda sjednice.
Redovnu i izbornu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Saveza temeljem odluke Upravnog odbora. Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Saveza u slijedećim slučajevima:
– temeljem odluke Upravnog odbora
– na zahtjev Nadzornog odbora
– na zahtjev najmanje jedne trećine punopravnih Članica
– samoinicijativno.
Ako Predsjednik Saveza na zahtjev najmanje jedne trećine punopravnih Članica ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana, sazvati će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red te mjesto i vrijeme održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijela Saveza, sjednicu Skupštine će sazvati posljednji Predsjednik Saveza koji je upisan u Registru udruga Republike Hrvatske. Ako isti to ne učini u roku od tri mjeseca od isteka mandata, sjednicu Skupštine će sazvati predstavnici najmanje jedne trećine punopravnih Članica, po prethodno opisanom postupku.

članak 26.

Skupština Saveza:
– usvaja Statut Saveza i njegove izmjene i dopune,
– bira i razrješava tijela Saveza: Upravni odbor, Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Nadzorni
odbor, predsjednika Nadzornog odbora, te Sud časti,
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
– imenuje predstavnike Saveza u tijelima HPS, SSIŽ i drugdje,
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu
kalendarsku godinu,
– usvaja godišnje financijsko izvješće,
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli
preostale imovine Saveza,
– donosi odluku o statusnim promjenama Saveza,
– imenuje i opoziva likvidatora Saveza,
– usvaja pravilnike i službene upute Saveza, te njihove izmjene i dopune,
– daje suglasnost na programe školovanja IPS-a,
– donosi smjernice za ostvarivanje međusobne suradnje Članica,
– daje konačnu suglasnost na službe i povjerenstva Saveza iz poglavlja V. Statuta, koje bira i
razrješava Upravni odbor,
– ocjenjuje rad ostalih tijela, službi i povjerenstva Saveza,
– razrješava prije isteka mandata ostala tijela, službe i povjerenstva Saveza, ako su neaktivni ili
rade suprotno važećim zakonima ili Statutu Saveza, te bira njihovu zamjenu do isteka mandata,
– donosi konačnu odluku o žalbama i pritužbama planinara i Članica na rad Saveza,
– te odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

članak 27.

Predsjednik Saveza:
– zastupa Savez,
– predsjedava otvaranjem sjednica Skupštine,
– saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora,
– vodi brigu o izvršenju odluka Skupštine i Upravnog odbora,
– vodi brigu o zakonitosti rada Saveza, te primjeni Statuta i pravilnika,
– vodi brigu o javnosti rada Saveza i informiranosti Članica,
– potpisuje Statut, pravilnike i dr. dokumente koje donosi Skupština i Upravni odbor,
– zaključuje i potpisuje ugovore i sporazume po odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
– realizira nabavu predmeta i usluga sukladno financijskom planu i odlukama Upravnog odbora,
– usko surađuje s Dopredsjednikom i redovito ga informira o tekućim aktivnostima,
– obavlja ostale poslove predviđene Statutom i pravilnicima Saveza.
Za Predsjednika Saveza ne može dva puta uzastopce biti birana ista osoba, osim u slučaju da nema drugih kandidata ili da kandidaturu podrže sve punopravne Članice.

članak 28.

Dopredsjednik Saveza:
– dogovorno pomaže Predsjedniku u redovnom radu,
– dogovorno zamjenjuje Predsjednika za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti,
– automatski zamjenjuje Predsjednika, za vrijeme poslovne nesposobnosti duže od 30 dana.
Tijekom zamjene, Dopredsjednik ima sva prava i dužnosti Predsjednika. O vremenskom razdoblju i razlozima zamjene vodi se evidencija, koja se pohranjuje u arhivi Saveza.
Za Predsjednika i Dopredsjednika Saveza, ne mogu biti birani članovi iste Članice.

članak 29.

Upravni odbor je izvršno tijelo, koje upravlja Savezom između sjednica Skupštine.
Upravni odbor se sastoji od jedanaest (11) članova, koje sačinjavaju: Predsjednik, Dopredsjednik, i još devet (9) članova.

članak 30.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje, klasično ili putem daljinske veze. Sjednice se mogu održati i pisanim putem, ako su na dnevnom redu najviše dvije točke koje ne zahtijevaju raspravu.

članak 31.

Sjednice Upravnog odbora saziva i vodi Predsjednik ili Dopredsjednik Saveza.
Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje polovica članova Upravnog odbora.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.
Zapisnik sa sjednice potpisuje zapisničar (u pravilu tajnik Saveza) i voditelj sjednice.

članak 32.

Upravni odbor Saveza:
– priprema i saziva sjednice Skupštine i podnosi izvješće o svom radu,
– razrađuje i sprovodi u djelo programe rada i smjernice Skupštine,
– daje tumačenje Statuta i pravilnika, te predlaže njihove izmjene i dopune,
– donosi odluke o materijalno-financijskim poslovima, sukladno financijskom planu,
– donosi odluke o postojanju sukoba interesa u Savezu,
– usklađuje i potpomaže međusobnu suradnju Članica,
– bira i razrješava službe, komisijei odbore Saveza, te ocjenjuje njihov rad,
– odlučuje o prijemu Članica u Savez,
– odlučuje o dodjeli priznanja Saveza,
– razmatra i donosi ostale izvršne odluke neophodne za rad Saveza.

članak 33.

Nadzorni odbor je tijelo koje nadzire zakonitost rada Saveza i primjenu Statuta Saveza.
Nadzorni odbor ima tri člana. Predsjednika Nadzornog odbora bira Skupština.
U Nadzorni odbor ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora, Suda časti i članovi iste Članice.
Sjednica Nadzornog odbora održava se najmanje jedanput godišnje, prije sjednice Skupštine.
Nadzorni odbor radi prema Statutu HPS, uz primjenu na organizacijsku razinu Saveza.

članak 34.

Sud časti je tijelo koje rješava žalbe i pritužbe planinara i Članica u odnosu na Savez.
Međusobne sporove između Članica rješava Sud časti HPS.
Sud časti ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.
U Sud časti biraju se stariji planinari s najvećim ugledom u Savezu.
U Sud časti ne mogu biti birani članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i članovi iste Članice.
Sud časti radi prema Statutu HPS i pripadnom pravilniku, uz primjenu na organizacijsku razinu Saveza.
Na odluku Suda časti može se u roku 15 dana podnijeti žalba Skupštini, čija je odluka konačna.

V. SLUŽBE, KOMISIJE I ODBORI SAVEZA

članak 35.

Službe i komisije Saveza biraju se odnosno imenuju, za potrebe kontinuiranog rada Saveza.
Odbori Saveza imenuju se za organizaciju planinarskih manifestacija i akcija, te obavljanja ostalih jednokratnih zadataka.
U službe, komisije i odbore Saveza ne može biti birana odnosno imenovana osoba koja se profesionalno bavi planinarskom ili srodnom djelatnošću u svrhu stjecanja dobiti, ili se time bavila u protekle dvije godine.
Vođenje knjigovodstva Savez povjerava registriranom knjigovodstvenom obrtu ili društvu.
Za pravne i druge opće poslove, Savez po potrebi koristi službe HPS i SZIŽ.

članak 36.

Službe Saveza su:

– Tajnik,
– Blagajnik.
Blagajnika imenuje i razrješuje Upravni odbor Saveza, uz konačnu suglasnost Skupštine na prvoj sjednici iste.
Za obavljanje stručnih i administrativnih poslova Saveza, Upravni odbor bira Tajnika. Uvjete koje mora ispunjavati kandidat za Tajnika, te međusobna prava i obveze, utvrđuje Upravni odbor Saveza.
Služba Tajnika može se obavljati profesionalno ili volonterski. Ukoliko Tajnik obavlja službu profesionalno tada se prava i obveze između Tajnika i Saveza uređuju Ugovorom o radu.

članak 37.

Tajnik Saveza obavlja slijedeće poslove:
– pomaže Predsjedniku u praćenju Zakona koji se odnose na djelovanje Saveza,
– pomaže Predsjedniku pri obnavljanju dokumenata Saveza iz članka 4. Statuta sukladno Zakonu
– pomaže Predsjedniku u vođenju popisa Članica Saveza i ažuriranju podataka,
– pomaže Predsjedniku u pripremi materijala, te vodi zapisnike Skupštine i Upravnog odbora,
– organizira prigodnu prodaju planinarskih zemljovida, literature i promotivnih proizvoda,
– sastavlja izvješća s planinarskih manifestacija Saveza,
– vodi popise dodijeljenih znački Saveza,
– vodi popise dodijeljenih priznanja Saveza,
– vodi brigu o ustroju i čuvanju arhive Saveza,
– obavlja ostale administrativne poslove, dogovorno s Predsjednikom Saveza.

članak 38.

Blagajnik Saveza obavlja slijedeće poslove:
– vrši redovnu prodaju planinarskih zemljovida, literature i promotivnih proizvoda,
– vodi blagajnički izvještaj, uplatnice, isplatnice i dr. blagajničke dokumente,
– ispostavlja izlazne račune i vodi njihovu evidenciju,
– vodi evidenciju ulaznih računa i vrši isplate sukladno dospijeću plaćanja, uz prethodno odobrenje
(autorizaciju) Predsjednika,
– vodi evidenciju bankovnih izvoda te o njihovim podacima izvješćuje Predsjednika,
– ispostavlja i vodi evidenciju putnih naloga, poreznih obrazaca i sl. dokumenata,
– u dogovoru s Predsjednikom i Tajnikom priprema podatke za financijska izvješća i planove,
– usko surađuje i razmjenjuje financijsku dokumentaciju s obrtom ili društvom koje vodi
knjigovodstvo Saveza,
– obavlja ostale blagajničke poslove, dogovorno s Predsjednikom Saveza.

članak 39.

Komisije Saveza su:
– Gospodarska komisija,
– Komisija za planinarske objekte,
– Komisija za IPP i druge planinarske putove,
– Komisija za visokogorsko planinarenje i planinsko skijanje,
– Komisija za medije i web stranicu Saveza,
– Komisija za povijest Istarskog planinarstva i nakladničku djelatnost,
– ostale komisije koje se ukažu potrebnima za poboljšanje djelovanja Saveza.
Komisije imenuje i razrješuje Upravni odbor Saveza, uz konačnu suglasnost Skupštine na prvoj sjednici iste. U Komisijama mogu raditi i vanjski suradnici, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora.
Komisije rade prema postojećim pripadajućim Pravilnicima HPS-a, te prema budućim Pravilnicima i/ili Uputama Saveza koji će se postepeno usvojiti.
Pročelnici komisija, po potrebi prisustvuju sjednicama Upravnog odbora, te najmanje jednom godišnje podnose izvješće o svom radu.

članak 40.

Gospodarska komisija, obavlja stručne poslove za pridobivanje i utrošak novčanih sredstava
Saveza. Komisija ima tri člana od kojih je jedan Predsjednik Saveza, te ujedno i pročelnik komisije.

članak 41.

Komisija za planinarske objekte, obavlja stručne poslove za pomoć Članicama u održavanju i rekonstrukciji postojećih i gradnji novih planinarskih objekata. Komisija ima tri člana, koji između sebe biraju pročelnika.

članak 42.

Komisija za IPP i druge planinarske putove (u nastavku PP), obavlja slijedeće poslove:
– obavlja kontakte s obilaznicima IPP-a i ostalih PP,
– vodi grupu za interventno održavanje IPP-a (GIOIPP), sukladno posebnom Pravilniku,
– usklađuje i potpomaže rad markacijskih odsjeka Članica glede održavanja PP.
Komisija ima dva člana: povjerenik za IPP i povjerenik za PP, koji između sebe biraju pročelnika.

članak 43.

Komisija za visokogorsko planinarenje i planinsko skijanje obavlja sljedeće poslove:
– potiče, organizira i/ili potpomaže organizaciju uspona, tura, pohoda i ekspedicija u europska i svjetska visoka gorja Članica,
– potiče, usklađuje i potpomaže rad odsjeka Članica koji se bave visokogorskim planinarenjem i/ili planinskim skijanjem, te pojedinačnih planinara u Članicama bez ovih odsjeka, sukladno posebnom Pravilniku,
– donosi Program edukacije u visokogorskom planinarenju uz suglasnost Saveza.
Komisiju čine pročelnik, njegov zamjenik i pročelnici svih odsjeka Članica koji se bave visokogorskim planinarenjem i/ili planinskim skijanjem, odnosno njihovi legitimni predstavnici.
Pročelnika Komisije i njegovog zamjenika imenuje Upravni odbor.

članak 44.

Komisija za medije i web stranicu Saveza usklađuje i potpomaže komunikaciju Članica s lokalnim medijima, te obavlja stručne poslove za održavanje i uređivanje web stranice Saveza.
Komisija ima dva člana: povjerenik za medije i povjerenik za web stranicu, koji između sebe biraju pročelnika.

članak 45.

Komisija za povijest Istarskog planinarstva i nakladničku djelatnost, prikuplja građu iz novije povijesti Istarskog planinarstva, te potiče i realizira nakladu planinarskih zemljovida i planinarske literature. Komisija ima dva člana: povjerenik za povijest Istarskog planinarstva i povjerenik za nakladničku djelatnost, koji između sebe biraju pročelnika.
Pod povijesnom građom smatra se i arhiva Saveza. Arhiva Saveza se mora čuvati u papirnatom obliku (originali) te jedan primjerak elektronskog oblika (skenirano na trajnom mediju).

VI. PRIZNANJA

članak 46.

Savez dodjeljuje slijedeća priznanja:
– Priznanje za doprinos razvoju planinarstva u Istri,
– Zahvalnica za doprinos razvoju planinarstva u Istri,
– Povelja počasnog člana Istarskog planinarskog Saveza.

članak 47.

Priznanje za doprinos razvoju planinarstva u Istri dodjeljuje se pojedincima i udrugama iz planinarske djelatnosti, za iznimne rezultate i zalaganje u razdoblju između dvije izborne sjednice Skupštine Saveza.
Zahvalnica za doprinos razvoju planinarstva u Istri dodjeljuje se jedinicama lokalne samouprave i dr. podupirateljima planinarske djelatnosti u Istri, u razdoblju između dvije izborne sjednice Skupštine Saveza.
Povelja počasnog člana Saveza, dodjeljuje se istaknutim planinarskim djelatnicima, koji su svojim dugogodišnjim (životnim) radom i zalaganjem iznimno doprinijeli razvoju i zajedništvu Istarskog planinarstva, te njegovu ugledu u HPS i šire.
Prijedlog za dodjelu Povelje počasnog člana Istarskog planinarskog Saveza mora sadržavati opširnije obrazloženje.

članak 48.

Odluku o dodjeli Priznanja i Zahvalnice donosi Upravni odbor.
Odluku o dodjeli Povelje počasnog člana Istarskog planinarskog Saveza donosi Skupština Saveza, temeljem mišljenja Upravnog odbora.
Priznanja se podjeljuju na Dan Istarskih planinara ili na svečanoj sjednici Skupštine Saveza.

VII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR SAVEZA

članak 49.

Sukladno odredbama ovog Statuta, Upravni odbor utvrđuje postoji li spor između pojedinog planinara ili Članice i Saveza, kao i sukob interesa pojedinog planinara ili Članice, kada se njihov interes postavi ispred općeg interesa Saveza.
Rješavanje sporova i sukoba interesa povjerava se Sudu časti Saveza, koji u tim slučajevima na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Postupak Suda časti provodi se prema članku 34. ovog Statuta.

VIII. IMOVINA I ODGOVORNOST SAVEZA

članak 50.

Imovina Saveza je materijalna i nematerijalna.
Materijalnu imovinu Saveza čine novčana sredstva koja je Savez stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Savez stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno Statutu, financiranjem programa i projekata Saveza iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, nepokretne i pokretne stvari Saveza, kao i druga imovinska prava.
Nematerijalna imovina je arhiva Saveza u svim oblicima (pisani i elektronski materijal).
Savez raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

članak 51.

Savez upravlja s materijalnom imovinom (novčana sredstva i dr.) u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Saveza. Financijski plan provodi Upravni odbor.
Savez upravlja s nematerijalnom imovinom (arhiva) na način da se osigura njezino trajno i sigurno čuvanje i zaštita. Pisani materijali čuvaju se u originalu, a dokumenti državnih tijela (Rješenja i dr.) i u digitalnom obliku (skenirani). Elektronski materijali čuvaju se u dvije istovjetne kopije: na službenom prijenosnom računalu Saveza i na vanjskom tvrdom disku.
Za svoje obveze Savez odgovara svojom cjelokupnom materijalnom imovinom.

članak 52.

Savez prestaje postojati:
– odlukom Skupštine o prestanku Saveza,
– u slučajevima predviđenim zakonom.
U postupku prestanka djelovanja Saveza (likvidacijski postupak), Savez zastupa likvidator.

članak 53.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Saveza i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član Saveza. Likvidator zastupa Savez u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Saveza do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

članak 54.

U slučaju prestanka postojanja Saveza, s materijalnom imovinom Saveza (novčana sredstva i dr.) postupa se na slijedeći način:
– vrši se namirenje vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka,
– ostatak se predaje udruzi koja će nastaviti djelatnost promicanja i razvitka planinarstva u IŽ, a ukoliko se takva udruga ne osnuje u roku od šest mjeseci od prestanka postojanja Saveza, predaje se HPS-u.

članak 55.

U slučaju prestanka postojanja Saveza, s nematerijalnom imovinom Saveza (arhiva) postupa se na slijedeći način:
– arhiva u papirnatom obliku (originali) te jedan primjerak elektronskog oblika, pohranjuje se u
arhivi HPS,
– po jedan primjerak umnoženog elektronskog oblika arhive, pohranjuje se u arhivima Članica.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

članak 56.

Nacrt Statuta Saveza priprema Upravni odbor i upućuje ga na raspravu Članicama. Rok trajanja rasprave je trideset dana. Temeljem pisanih amandmana, Upravni odbor utvrđuje konačni prijedlog Statuta i daje ga Skupštini na usvajanje.
Jednako se postupa kod svake iduće izmjene i dopune Statuta.

članak 57.

Za sve što nije definirano ovim Statutom, primjenjuju se na odgovarajući način Statut HPS.
Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Upravni odbor Saveza.

članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.
Svi ostali akti Saveza i Članica moraju se uskladiti s ovim Statutom u roku od 30 dana.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE IZMJENA I DOPUNA STATUTA ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

članak 59.

Ove Izmjene i dopune Statuta Istarskog planinarskog Saveza stupaju na snagu s danom njihova donošenja.

Predsjednik Istarskog planinarskog Saveza
Goran Šepić