Istarski palninarski savez

Pravilnik interventnog održavanja IPP-a

pdf

 

 

Na temelju članka 26. pročišćenog teksta Statuta Istarskog planinarskog saveza (u nastavku Savez), Skupština Saveza (u nastavku Skupština) na 8/2014 sjednici održanoj 08. travnja 2014. donijela je

PRAVILNIK

INTERVENTNOG ODRŽAVANJA ISTARSKOG PLANINARSKOG PUTA (IPP)

(pročišćeni tekst s izmjenama donijetim na 9/2015 sjednici Skupštine IPS)

članak 1.

Redovno održavanje IPP-a vrše PD Članice Istarskog planinarskog saveza (IPS) i susjedna PD, kako slijedi:

PD održavatelj dio trase dužina [km]
HPD Planik Umag – Trstenik 67,4
PD Glas Istre Trstenik – Korita 15,9
PD Pazinka Korita – Veliki Planik 3,1
PD Opatija Veliki Planik – Vojak 11,1
PD Knezgrad Vojak – Mala Učka 1,7
PD Ćićarija Mala Učka – Kremenjak 8,1
PD Elektroistra Kremenjak – Provrtenica (spoj s LPP) 5,4
PPD Skitaci Provrtenica – Crna Punta (IPP+LPP) 39,4
Ukupno 152,1

Interventno održavanje vrši se u slućajevima kada PD održavatelj nije u mogućnosti sa vlastitim markacistima, u duljem razdoblju obavljati redovno održavanje pripadnog dijela trase IPP-a.

članak 2.

Pod interventnim održavanjem smatraju se radovi koje je nužno izvršiti bez odlaganja, u cilju sigurnog kretanja planinara po IPP-u. Odluku o interventnom održavanju donosi Povjerenik za IPP IPS-a, na prijedlog voditelja markacijske sekcije PD održavatelja ili samostalno.

članak 3.

Na nivou IPS-a osniva se Grupa za interventno održavanje IPP-a (GIOIPP). Članovi GIOIPP mogu biti članovi društava iz članka 1., a članstvo je dragovoljno. Evidenciju o članstvu i akcijama GIOIPP vodi Povjerenik za IPP IPS-a, o čemu daje pojedinačna izvješća PD održavateljima, te jednom godišnje skupno izvješće Upravnom odboru IPS-a.

članak 4.

Akcijama GIOIPP rukovode najbolji poznavatelji trase IPP-a po slijedećoj hijerarhiji: Povjerenik za IPP IPS-a, Povjerenik za PP IPS-a, voditelj markacijske sekcije PD “Skitaci” (za područje IPP+LPP); ili markacisti koje oni odrede.

članak 5.

Svaka akcija GIOIPP najavljuje se pripadnom PD održavatelju, najmanje 15 dana ranije. Akcije treba po mogućnosti uskladiti s terminima godišnjih akcija markiranja PD održavatelja.

članak 6.

Akciju GIOPP obavlja četveročlana ekipa s jednim vozilom. Najmanje dva člana ekipe moraju imati završen markacistički tečaj. Jedan od članova ekipe koristi dragovoljno svoje osobno vozilo.

članak 7.

PD održavatelji podmiriti će slijedeće troškove:
– gorivo osobnog vozila 1,10 kn/km, za vožnje na lokaciju preko 30 km od mjesta boravka vozača,
– suhi beton (za putokaze i kutije) s prijevozom do najbližeg mjesta.

članak 8.

IPS će podmiriti slijedeće troškove:
– boja, kistovi i alat (šumarski, zidarski i dr.),
– gumeni pečati, teke,
– topli obrok i piće do 50,00 kn po članu ekipe.

članak 9.

Za financiranje izrade putokaza i novih kutija (po potrebi) podnositi će se molbe općinama i potencijalnim donatorima na pripadnom području IPP-a.

članak 10.

Za svako učešće u cjelodnevnoj akciji GIOIPP (min. 6 sati na terenu), svakom učesniku pripada participacija u troškovima izleta njegovog matičnog društva u iznosu od 50,00 kn. Prijenos participacije matičnom društvu izvršiti će se na zahtjev učesnika, sukladno evidenciji o akcijama GIOIPP koju vodi Povjerenik za IPP IPS-a.

članak 11.

Za sve što nije definirano ovim Pravilnikom, primjenjuju se na odgovarajući način Pravilnik Komisije za planinarske putove HPS. Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Upravni odbor Saveza.

članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Istarskog planinarskog saveza
Vladimir Rojnić