Istarski planinarski savez

Poslovnik Skupštine

Na temelju članka 22. Statuta Istarskog planinarskog saveza (u nastavku Savez), Skupština Saveza (u nastavku Skupština) na 17/2017 sjednici 27.12.2017. godine, donijela je novi:

POSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

članak 1.

Osnove za rad Skupštine Saveza određene su Statutom Saveza, od članka 20. do članka 26.
Ovim poslovnikom uređuje se način odvijanja sjednica Skupštine. Sjednice Skupštine su javne.
Sjednice Skupštine organiziraju se u prikladnom prostoru i na svečani način.

članak 2.

Otvaranjem Skupštine predsjedava Predsjednik ili Dopredsjednik Saveza. Kod izvanredne Skupštine na zahtjev najmanje jedne trećine punopravnih Članica, otvaranjem predsjedava osoba za zastupanje jedne od punopravnih Članica, navedena u Rješenju Ureda državne uprave.

članak 3.

Predsjednik Saveza (ili dr. osoba koja otvara sjednicu Skupštine) daje kratki pozdravni uvod, te podsjeća prisutne da u radna tijela Skupštine mogu biti birani i imaju pravo glasa, samo prisutni članovi Skupštine, delegirani sukladno Statutu.
Zatim vodi predlaganje i javno glasovanje za izbor radnih tijela Skupštine:

  • Radno predsjedništvo od 3 člana,
  • Predsjednik Radnog predsjedništva,
  • Zapisničar (preporuča se Tajnik saveza), i
  • Ovjerovitelj zapisnika.

članak 4.

Radno predsjedništvo potom verificira rad Skupštine na način da:

  • vrši provjeru prisutnih predstavnika punopravnih Članica, temeljem Popisa Članica i/ili predočenih imenovanja/ovlaštenja njihovih zamjenika,
  • utvrđuje ukupan broj prisutnih predstavnika tj. članova Skupštine, i
  • utvrđuje pravovaljanost donošenja odluka Skupštine.

članak 5.

Ukoliko se utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Statuta, predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje predloženi dnevni red i vodi sjednicu Skupštine do kraja.
O svakoj točki dnevnog reda raspravlja se odvojeno. Glasovanje se obavlja javno.
U prikladnom trenutku sjednice, predsjednik daje riječ počasnim članovima Saveza i gostima Skupštine, ukoliko se žele obratiti Skupštini.

članak 6.

Uvodno izlaganje svake točke dnevnog reda može trajati 4 minute. Ukoliko je potrebno više vremena, izlaganje se mora priložiti Dnevnom redu u pisanom obliku.
Rasprava svakog sudionika Skupštine po svakoj točki dnevnog reda može trajati 4 minute, plus jedna replika od 2 minute.

članak 7.

Za narušavanje reda na sjednici Skupštine, mogu se izreći slijedeće mjere:

  • opomena ili oduzimanje riječi,
  • udaljavanje sa sjednice.

Opomenu ili oduzimanje riječi izriče predsjednik radnog predsjedništva po vlastitoj procjeni.
Udaljavanje sa sjednice izriče Skupština javnim glasovanjem, na prijedlog predsjednika radnog predsjedništva ili bilo kojeg člana Skupštine.

članak 8.

Kod izborne Skupštine, kandidatura za Predsjednika Saveza mora biti pismena, te sadržavati kratki program rada. Kandidiranje/predlaganje ostalih tijela Saveza može biti pismeno ili usmeno.
Radno predsjedništvo vrši provjeru kandidata sukladno Statutu. Predsjednik radnog predsjedništva potom pojašnjava, da podnošenjem ili prihvaćanjem kandidature, kandidati ujedno potvrđuju da se ne bave profesionalno planinarskom ili srodnom djelatnošću u svrhu stjecanja dobiti, niti su se time bavili u protekle dvije godine.

članak 9.

Glasovanje za tijela saveza obavlja se javno, slijedom pristiglih kandidatura.
Predsjednik radnog predsjedništva potom objavljuje rezultate i predstavlja izabrana tijela Saveza.

članak 10.

Po dovršenju svih točaka Dnevnog reda, predsjednik radnog predsjedništva daje kratku završnu riječ i zaključuje sjednicu.

članak 11.

Zapisnik sa sjednice Skupštine potpisuju: Zapisničar, Ovjerovitelj zapisnika i predsjednik radnog predsjedništva. Zapisnik se dostavlja svim članovima Skupštine. Zapisnik se javno objavljuje u skraćenom obliku, putem Povjerenstva za medije i web stranice Saveza.

članak 12.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se s danom donošenja,

Predsjednik Istarskog planinarskog saveza
Vladimir Rojnić