Istarski planinarski savez

Izmjene na Istarskom planinarskom putu

Zbog novo nastalih okolnosti na trasi IPP-a, markacisti HPD-a „Planik“ Umag i PD-a „Elektroistra“ Pula, izvršili su tijekom svibnja o.g. slijedeće izmjene:

  1. Jugoistočno od Tribana ograđen je veliki kompleks privatnog zemljišta i uklonjene su markacije. Stoga je trasa PP-a 102 u dužini od 1,8 km premještena južnije na Parenzanu, a KT4 (nova kutija i putokaz) uz kolni put Triban – Parenzana.
  2. Na središnjem dijelu Učke izgrađeno je 2023. novo planinarsko sklonište i promatračnica ptica Kremenjak. U dogovoru s Javnom ustanovom Park prirode „Učka“ trasa PP-a 604 u dužini od 830 m premještena je tako da prolazi preko navedenog planinarsko – ornitološkog objekta. Istovremeno, na planinarskim prilazima dodani su putokazi za usmjeravanje prema tom objektu.

Ove izmjene izvršene su na terenu, a u najkraćem roku biti će evidentirane i na Web stranicama HPS-a (Registar PP-a, Interaktivna karta). Putokaze je financirala JU PP „Učka“ a terenske radove navedena društva i IPS.

U Puli, 22. lipnja 2024.

Povjerenik za IPP i druge PP IPS-a: Vladimir Rojnić