Istarski palninarski savez

Pravilnik o radu KVPPS

Temeljem stavaka 10. članka 26. Statuta Istarskog planinarskog saveza Skupština Istarskog planinarskog
saveza, na 42/2018 sjednici održanoj 26.11.2018. godine donosi

PRAVILNIK KOMISIJE ZA VISOKOGORSKO PLANINARENJE I PLANINSKO SKIJANJE

ISTARSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom određuje se način rada Komisije za visokogorsko planinarenje i planinsko skijanje (u
daljnjem tekstu: Komisija) Istarskog planinarskog saveza (u daljnjem tekstu IPS).

Članak 2.

(1) Visokogorsko planinarenje je planinarska aktivnost koja obuhvaća višednevne pohode u visoka gorja i
uspone na najviše vrhove europskih i svjetskih gorja, pri kojima je potrebno primjenjivati specijalna
planinarska znanja i tehničku opremu u cilju svjesnog i savjesnog upravljanja rizicima svih sudionika.
(2) Planinsko skijanje je (sukladno nomenklaturi HPS-a) skijanje izvan uređenih staza (skijališta), a
uključuje turno skijanje (korištenje skijaške tehnike za uspone i silaze), ekstremne skijaške spustove i
natjecateljsko skijanje izvan uređenih staza. U svojoj osnovi planinsko skijanje osim u sredogorju odvija
se i u visokogorju, te je napredni oblik kretanja u planinama u zimskim uvjetima.

CILJEVI I DJELATNOST

Članak 3.

Cilj Komisije je promicanje potrebe svjesnog i savjesnog upravljanja rizicima u visokogorskom
planinarenju i planinskom skijanju, organiziranje svih oblika stručnog osposobljavanja članova
planinarskih udruga članica IPS-a (u daljnjem tekstu: Članica IPS-a), pomaganje u radu odsjeka koji se
bave visokogorskim planinarenjem i/ili planinskim skijanjem i pojedinačnih planinara u Članicama IPS-a
bez ovih odsjeka.

Članak 4.

Komisija obavlja sljedeće djelatnosti:
– potiče, organizira i/ili potpomaže organizaciju uspona, tura, pohoda i ekspedicija u europska i svjetska
visoka gorja za Članice IPS-a,
– potiče, usklađuje, potpomaže rad odsjeka Članica IPS-a koje se bave visokogorskim planinarenjem i/ili
planinskim skijanjem, te pojedinačnih planinara u Članicama IPS-a bez ovih odsjeka,
– donosi Program edukacije u visokogorskom planinarenju IPS-a (u daljnjem tekstu: Program VP IPS),
– organizira vježbe i izvodi edukaciju i/ili potpomaže Članice IPS-a u organizaciji vježbi i izvođenju
edukacije u visokogorskom planinarenju sukladno Programu VP IPS-a,
– propisuje minimalne uvjete i izdaje suglasnost za organizaciju i izvođenje Programa VP IPS-a,
– organizira edukaciju u planinskom skijanju za Članice IPS-a, sukladno Programu školovanja u
planinskom skijanju HPS-a,
– vodi potrebne evidencije u cilju praćenja i analize aktivnosti u visokogorskom planinarenju i
planinskom skijanju u IPS-u,
– daje preporuke i upute u cilju svjesnog i savjesnog upravljanja rizicima u visokogorskom
planinarenju.
– podnosi izvješća Upravnom odboru (u daljnjem tekstu: UO) i Skupštini IPS-a

SASTAV KOMISIJE

Članak 5.

(1) Pročelnika Komisije i njegovog zamjenika imenuje UO IPS-a.
(2) Komisiju čine pročelnik, njegov zamjenik, i pročelnci svih odsjeka Članica IPS-a koji se bave
visokogorskim planinarenjem i/ili planinskim skijanjem, odnosno njihovi legitimni predstavnici.
(3) Odsjeci Članica IPS-a koji se bave visokogorskim planinarenjem i/ili planinskim skijanjem trebaju
pismenim putem zatražiti pristupanje Komisiji, te svoj zahtjev potkrijepiti dokumentima koji potvrđuju da
je visokogorsko planinarenje i/ili planinsko skijanje uvršteno u njihove ciljeve i djelatnosti.
(4) Komisija o svakom proširenju odlučuje jednoglasno, a sve ostale odluke donosi natpolovičnom
većinom članova.
(5) Ukoliko je broj članova Komisije paran pročelnik ima pri odlučivanju pravo na dva glasa.

RAD KOMISIJE

Članak 6.

(1) Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Obavezna je po održanom sastanku
napraviti zapisnik, proslijediti ga tajniku IPS-a i arhivirati. Komisija može odlučivati i na elektroničkim
sjednicama. Za sazivanje i vođenje sastanaka odgovoran je pročelnik.
(2) Redovne sastanke Komisije samostalno saziva i vodi pročelnik.
(3) Pročelnik je obavezan sazvati sastanak Komisije i na zahtjev najmanje polovine svih članova Komisije
i to najkasnije trideset dana od datuma zaprimanja pisanog zahtjeva.

Članak 7.

Komisija uz suglasnost UO IPS-a donosi regulativne i normativne akte u obliku javno dostupnih pravilnika,
preporuka i uputa kojima određuje:
– sigurnosne norme u usponima, turama, pohodima i ekspedicijama u kojima sudjeluju Članice IPS-a,
– uvjete za pohađanje i savladavanje Programa VP IPS-a,
– ostala strukovna pravila važna za razvoj visokogorskog planinarenja u IPS-u.

Članak 8.

Komisija je za svoj rad odgovorna UO IPS-a kojem podnosi godišnje planove i izvještaje.

Članak 9.

Radi obavljanja određenih stručnih zadaća po nalogu UO IPS-a Komisija može osnivati i raspuštati radna
tijela te u njih pridruživati dodatne članove i vanjske stručne suradnike. Na izbor vanjskog stručnog
suradnika Komisije Upravni odbor IPS-a izdaje suglasnost.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Rad Komisije je javan. Komisija iznimno može odlučiti o selektivnoj tajnosti pojedinog sastanka.

Članak 11.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom objave na službenim stranicama
IPS-a.

Predsjednik Istarskog planinarskog saveza
Goran Šepić